bestwu.net
当前位置:首页>>关于呢怎么组词的资料>>

呢怎么组词

花呢、着呢、呢子、呢绒、呕呢、么呢、呢D、毛呢、呢羽、嗯呢、线呢、 骑呢、呢称、呐呢、粗呢、呢呢、枣呢、嘛呢旗、制服呢、海军呢、嘛呢轮、华达呢、 哆呢、勺着呢、呢喃软语、呢呢痴痴、

呢喃 呢子 呢绒 呢呢 粗呢 呢羽 着呢 毛呢 花呢 呕呢 线呢 枣呢 海军呢 华达呢 嘛呢堆 哆呢 哆罗呢 制服呢 嘛呢旗 嘛呢轮 马裤呢 呢喃细语 呢呢痴痴 绿呢大轿 念念呢呢 麦尔登呢 小蓝呢轿子

粗呢 线呢 呢绒 毛呢 呕呢 呢子 呢羽 呢呢 呢喃 花呢 枣呢 着呢 凉爽呢 礼服呢 华达呢 嘛呢轮 嘛呢旗 马裤呢

: 呢(nē)组词 [ ne ] 助词,用在句末 a.表示疑问,如“你干什么~?” b.表示确定的语气,如“他没来~”.

1、着呢 [zhe ne] 表示程度深.如:庙会热闹着呢.如:他画得可像着呢.2、呢D [ne] 呢为粤语日常用词,合成词,有“这些”的意思.3、呕呢 [ǒu ne] 象声词.幼儿语

1、没略 [méi lüè] 掠夺,掳掠.晋 常璩《华阳国志汉中志》:“安帝 永初 二年,阴平、武都 羌 反,入 汉中,杀太守 董炳,没略吏民.”《晋书礼志中》:“议者欲令在没略之中,必全苦操,有陨无二,是望凡人皆为 宋伯姬 也.”2、颓没 [tuí méi] 毁坏埋没.清 阮元 《小沧浪笔谈》卷四:“ 潍 沙乘风内侵,其深及墙,祠宇颓没, 元 率官士修之.”3、冥没 [míng méi] 冥蒙.唐 高适《宋中》诗之七:“逍遥 漆园吏,冥没不知年.”4、没产 [méi chǎn] 籍没入官的家产.明 刘若愚《酌中志内板经书纪略》:“至 崇祯 己卯夏,体乾 没产,又不知落何人手也.”

《呢》,读音有二:一是《ne》,二是《ní》.例如:为什么呢?(ne)轻音.呢子大氅,重复呢,礼服呢.(ní),二声.都是纺织品.呢呢细语.(同上).

呢字组词:呢子、呢喃、呢绒、毛呢、制服呢、海军呢、华达呢、线呢

ne 呢一般不用于组成词语,组成句子的情况比较多.1. 你怎么知道呢?(用在疑问句末,表示疑问)2. 他们都要求比赛呢(用在陈述句末,表示对事实的确认或强调)3. 现在呢,跟过去大不同了 (用在陈述句末,表示动作或情况正在继续) 呢 助词,用在句末(a.表示疑问,如“你干什么呢?”b.表示确定的语气,如“他没来呢”.c.表示动作正在进行,如“我正吃饭呢”.d.使句子略停顿一下,如“今年呢,比去年收成好”).参考资料 新华词典:http://xh.5156edu.com/html3/5499.html

呢组词 :呢子、 呢绒、 花呢、 着呢、 毛呢、 呢呢、 粗呢、 呢羽、 枣呢、 呕呢、 呢造句.1、你是个好孩子,怎么能够够偷别人的菜呢?2、可我怎么能够错过你的一个著名聚会呢?3、不存在的东西,我怎么能够看得到.4、但是他们是我家人,我怎么能够拒绝呢?5、我刚刚从学校出来,我怎么能够碰上这么好的运气.6、他已经很可怜了,你怎么能够够这样对他?7、那么严重的事情,他怎么能够够如此的平静.8、我只是路人而已,我怎么能够替他死呢?9、你怎么能够够三心二意的做事,你要认真的做事才对.

5615.net | bycj.net | msww.net | kcjf.net | zxsg.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com